Ochrana osobních údajůe-shopu: www.zrajedoraje.cz/eshop

 

Provozovatel e-shopu Z ráje do ráje na stránkách www.zrajedoraje.cz/eshop IČO 02291959, MK ČR E 15637, ISSN 1801-0059 sídlo Lubenská 630, 73911 Frýdlant n. Ostravicí. zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:

 1. jméno, příjmení
 2. e-mailovou adresu
 3. telefonní číslo
 4. adresu/sídlo

 • Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Kupující svým svobodným rozhodnutím (potvrzením objednávky) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.


 • Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem - například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  1. Dopravce Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 • Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese redakce@zrajedoraje.cz

 • Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky eshop.zrajedoraje.webnode.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  2. základní funkčnosti webových stránek
  1. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  3. Zakáže-li návštěvník zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stráne v nastavení svého prohlížeče, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   1. Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  1. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  3. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  6. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  7. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  8. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  9. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

  Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

  Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

  Zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

  Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.zrajedoraje.cz/eshop potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

  2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

  3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

  Tato Pravidla vstupují v platnost 5.11. 2018