Příloha - číslo 4/2018: Strom a jeho listí

Uprostřed pak rynku jeho a s obou stran potoka byl strom života, přinášející dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své, a listí své k zdraví národů. A ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm, a služebníci jeho sloužiti jemu budou. A tvář jeho viděti budou, a jméno jeho bude na čelech jejich... Blahoslavení, kteří zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k stromu života a aby branami vešli do města.

Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi....