Kdo je ta Ellen Whiteová?

Svědectví židovských rabínů, kteří souhlasí se spisy Ellen G. Whiteové


Výtvarník Elfred Lee říká o svých zkušenostech s židovskými rabíny toto:

S rabínem Joe Kaganem jsem se setkal v institutu Weimar v Kalifornii. Jeho rodina emigrovala z východní Evropy, kde jeho teta byla znásilněna, zatímco katolický kněz nad ní stál s krucifixem a prohlašoval: "Tohle je tvoje odměna za to, že jste zavraždili Krista!" Jistě si každý dovede představit, jaké pocity mohou mít mnozí Židé po podobných zkušenostech s křesťany. (Naneštěstí většina Židů i ostatních národností
a denominací má za to, že katolizismus a křesťanství jsou jedna a tatáž věc. Jen málo jich chápe, že křesťané nikdy Židy nepronásledovali. Byl to katolizismus, který začal pronásledovat jak křesťany, tak i Židy již od samého vzniku své existence počátkem 4. století.
- pozn. překladatele).

Kaganova rodina emigrovala do USA, když byl Joe ještě dítětem. Ve věku 13 let debutoval v Carnegie Hall jako hlavní zpěvák židovského pěveckého sboru. Měl krásný tenor. Následně získal vysoké vzdělání a stal se rabínem. Já jsem se s ním setkal v jeho pozdějším věku, v roce 1978, kdy byl členem štábu pozdějšího presidenta Ronalda Reagana jako výzkumný pracovník.

Rabín Kagan měl velmi negativní postoj vůči křesťanství. Nikdy by se ani nedotkl Nového zákona. Židovský Starý zákon, Tanach, však znal velmi dobře, jak to vyžadovalo jeho postavení rabína. Jednoho dne se mu do rukou dostala kniha Patriarchové a proroci od Ellen Whiteové. Četl s úžasem její řádky a celé kapitoly, a nemohl uvěřit svým očím. Chtěl vědět, kdo je ta Ellen Whiteová.

A právě tehdy jsem se s ním setkal.

Ptal se mne, kdo je Ellen Whiteová a na které univerzitě získala své vzdělání. Řekli jsme mu, že veškeré její vzdělání sestávalo ze tří tříd obecné školy. "Kde se tedy naučila hebrejštinu?" ptal se dál. Řekli jsme, že sice nikdy hebrejsky neuměla, ale že byla nejplodnější ženskou autorkou v historii literatury, a že Patriarchové a proroci je jen jedna z jejích knih.

Rabín byl udivený nad jejími znalostmi a řekl, že informace v této knize souhlasí s Mishnou. Mishna je součástí hebrejského učení. Rabín Kagan řekl, že Mishna byla přeložena do angličtiny teprve před 30 lety, a že pouze vysoce postavení rabíni mají k těmto informacím přístup. "Tohle je historie mého lidu a je velmi, velmi přesná," prohlásil Kagan. Řekl také, že k tomu, aby člověk mohl psát tímto způsobem, musí znát hebrejštinu, protože struktura jejích vět není anglická, nýbrž hebrejská. "Její rytmus, její metrum, pořádek slov a výrazů nejsou anglické." Řekl, že to působí, jakoby knihu napsala v hebrejštině a někdo ji pak přeložil do angličtiny.

Moje rodina a já jsme se s Joe Kaganem, jeho manželkou a synem velmi spřátelili.

Jednoho dne jsme všichni společně studovali Bibli a některé knihy Ellen Whiteové. Joe řekl: "Já jsem přesvědčen, že byla inspirovaná ze stejného Zdroje, který inspiroval dávné proroky. Chci se stát křesťanem. Přijímám Ježíše Krista jako svého Mesiáše." K tomuto poznání a rozhodnutí nepřišel na základě svého předešlého studia Starého zákona, přestože hebrejská Bible je plná proroctví, která ukazují na Mesiáše. Musely k tomu přistoupit spisy Ellen Whiteové, aby pochopil, že Ježíš Kristus je naplněním hebrejských proroctví. Teprve tehdy sáhl po Novém zákoně a začal číst o svém židovském Mesiášovi.

Mnohokrát jsem ho viděl plakat. Byl jsem uprostřed práce na velké nástěnné malbě nazvané "Kristus - cesta života" pro Světové ústředí církve adventistů sedmého dne ve Washingtonu, D. C. Joe byl do této malby aktivně vtažen. Původně byla inspirována Jamesem a Ellen Whiteovými, kteří pověřili zvláštního rytce, aby vytvořil černobílou kresbu tohoto projektu. Joe potvrdil, že koncept byl velmi přesný, co se týče celého plánu spasení jak ve Starém, tak i v Novém zákoně, ale že rytec nesprávně představil jistou část konceptu. A tak mi pomohl vyřešit mnoho detailů, aby malba byla historicky i teologicky přesná, zvláště ty části, týkající se svatyně, hebrejského nápisu na kříži a scény z poslední večeře Páně. Řekl mi, abych namaloval Ježíše a Jeho učedníky sedící na rohožích kolem orientálního stolu - ne na římských pohovkách, jak tuto scénu malovali středověcí umělci. Dále řekl, že učedníci mají mít pokryté hlavy, a chtěl, abych namaloval víno, nekvašený chléb a hořké byliny a jejich symboliku přesně tak, jak to bylo tenkrát zvykem.

Podpořil celý projekt. Měli jsme obřad k odhalení ve sboru Auburn koncem roku 1979. Napsal pro tuto příležitost píseň a seděl za klaviaturou varhan, když byla nástěnná malba odhalována. Když zpíval Kristova slova pronesená na kříži, "Eli, Eli, lama sabachtani?" Nemohl zadržet pláč a plakal dlouho. Celé jeho tělo se třáslo. V celém shromáždění nebylo ani jedno suché oko. Jeho hlas byl nádherný.

Původní malba visí v novém Ústředí adventistů sedmého dne v Silver Spring ve státě Maryland, kde také mají plakáty a biblická studia ohledně malby. Nebyl bych nikdy schopen malbu správně dokončit bez inspirujících rad rabína Kagana, který dobře pochopil Ellen Whiteovu.

Kéž by Ellen Whiteová a Joe Kagan byli ještě mezi námi!

Zúčastnili jsme se jeho tajného křtu v Bear River severně od Sacramenta 22. prosince 1979. Byli jsme přitom jen čtyři. Nemohl říct ani své manželce a synovi, že se stal křesťanem. Když vystoupil ze studené vody, chválil Boha a s radostí zpíval svému novému Spasiteli. Řekl: "A teď jsem konečně úplným Židem. Přijal jsem jak Starý, tak i Nový zákon, a Mesiáše, o kterém nám hovořili všichni Boží proroci!"

Nedávno jsem byl v Evropě, kde jsem dával lekce o malířství a své práci archeolog a na Blízkém východě. Přihodilo se mi, že jsem se setkal s jednou izraelskou rodinou. Shalom David je původně z Iráku a jeho manželka z Chile. Studovali na jednom semináři v Evropě, na kterém jsem se setkal s velkou opozicí proti spisům Ellen Whiteové. Tato židovská rodina mne pozvala za zahájení soboty. Pro mne bylo nesmírně radostným zážitkem, když Shalom, jeho manželka a jejich krásné děti vítali příchod soboty tak, jak to činili Židé po celá tisíciletí. Pověděl jsem jim celý příběh rabína Joe Kaganova, což je velmi nadchlo. Shalom řekl: "Totéž se stalo mě! Já bych byl raději Bibli spálil, než bych se jí dotkl! Nechtěl jsem mít s křesťanstvím nic společného. Ale pak se mi dostaly do rukou spisy Ellen Whiteové a já jsem pochopil, že na té ženě spočíval Duch Boží. Její spisy působí dojmem, jakoby psala v hebrejštině. V jejích knihách můžeš s určitostí slyšet hebrejský rytmus, metrum, i hebrejské výrazy. Já taky věřím, že byla inspirovaná ze stejného Zdroje, jako hebrejští proroci. Pomohla mi zamilovat se do Ježíše Krista, mého Mesiáše."

Před několika dny jsem se setkal s dalším rabínem, žijícím zde v Kalifornii. Jmenuje se Ben. Bylo to na sobotním obědě, kam jsem byl pozván skupinou adventistů. Zúčastnil se celé pobožnosti, právě tak, jako před lety rabín Kagan, a stejně tak, jako můj nový přítel Shalom David z Evropy. Včera jsme s Benem hovořili o hebrejských zvycích, a jejich vlivu na zdraví a léčení nemocí. Rabi Ben mi řekl, že měl stejnou zkušenost, jako Joe Kagan. Nenáviděl Nový zákon, ale spisy Ellen Whiteové ho přivedly ke Kristu a pomohly mu číst a rozumět Novému zákonu. Otevřely mu srdce, aby do něho mohl vstoupit pravý Mesiáš. Řekl také, že navštívil jednoho z nejvlivnějších rabínů v Americe, kterému je přes devadesát let, a který musí zůstat nejmenován. Když seděli v pracovně tohoto rabína a diskutovali o různých tématech, Ben zběžně přehlédl knihy na jeho zdech, když vtom na jedné polici zahlédl knihu Patriarchové a proroci od Ellen Whiteové. Rabín Ben se ho na tu knihu zeptal, a také odkud ji má. "Proč tady máš knihu od křesťanské autorky?"

Starý rabín odpověděl: "Tohle je velmi autoritativní zdroj naší historie."

Nedávno jsem se také o podobné zkušenosti podělil v televizní stanici 3ABN. Telefon mi pak začal zvonit ve dne v noci. Přicházely hovory až z Indie a Austrálie. Všichni chtěli vědět víc o Joe Kaganovi a Ellen Whiteové.
____________
Elfred Lee se o tyto zkušenosti podělil dne 2. června 2006.
____________
Kniha Patriarchové a proroci je dostupná na stránkách https://egwwritings.org/
____________
Překlad: Pra del Torno Publishing