Časopis - číslo 2/2017

» Nebo ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný k milosrdenství ke všechněm, kterýž tě vzývají. Slyš, Hospodine, modlitbu mou, a pozoruj hlasu žádostí mých. V den ssoužení svého vzývám tě, nebo mne vyslýcháš « Žalm 86,5-7

OBSAH:
Prorocký duch - Duch proroctví                  - F. POSLUŠNÝ
Preosievanie: Běh víry a růst v Kristu         - J. KOVÁČIK
"Kdo je ta Ellen Whiteová?"
"...aby váš exodus nenastal..."                      - J. KOVÁČIK
Od adventu k adventismu
Poslání Adventistů a kniha Velký spor věků
Pozvánka